B???dy w ??ywieniu niemowl?t

Rozszerzanie diety niemowl?t bywa stresuj?cym momentem dla rodziców. Ju?? czteromiesi?czne niemowl? mo??e próbowa? nowych pokarmów i nierzadko wówczas zaczynaj? si? ??ywieniowe problemy. Oto najcz?stsze z nich.

Pomy??ki zwi?zane z nieprawid??owym ??ywieniem niemowl?t w pierwszym pó??roczu ich ??ycia to np. zbyt wczesne wprowadzanie produktów przeznaczonych dla starszych dzieci. Chodzi tu np. o podawanie produktów z glutenem oraz o przekraczanie zalecanych ilo??ci tego bia??ka ro??linnego. Podane za wcze??nie mo??e spowodowa? wyst?pienie nietolerancji pokarmowej.

Nauka gryzienia jest wa??na

Rodzice niepotrzebnie podaj? pó??rocznym maluchom jogurty nieodpowiednie dla ich grupy wiekowej, co równie?? jest du??ym b???dem. Delikatny uk??ad immunologiczny dziecka mo??e nie by? jeszcze wystarczaj?co sprawny, by tolerowa? takie pokarmy. Odwrotn? tendencj? jest zbytnie rozdrabnianie gotowanych warzyw lub owoców, co nie pozwala maluchowi na nauk? samodzielnego prze??uwania i gryzienia.

Im bli??ej do pierwszych urodzin dziecka, tym wi?cej ??ywieniowych pu??apek. Maluch zaczyna coraz bardziej interesowa? si? zawarto??ci? talerza mamy i taty. Rodzice z kolei zbyt spontanicznie dziel? si? spo??ywanymi daniami np. pizz?, czy sma??onymi, t??ustymi potrawami uwa??aj?c, ??e roczne dziecko mo??e je??? ju?? wszystko to, co doro??li. Nie jest to prawd? i nie tak nale??y rozszerza? diet? dziecka.

Kaszki przejmuj? rol? mlecznych posi??ków

A je??li oka??e si?, ??e roczny maluch nie chce ju?? pi? mleka z piersi czy mleka modyfikowanego, nie nale??y go do tego zmusza?.

- „Rol? mlecznych posi??ków mog? w tym czasie przej?? kaszki dla niemowl?t podawane jako deser lub na drugie ??niadanie. Polecam kaszki Humana dla niemowl?t po 4. miesi?cu, od 6. miesi?ca i od 8. miesi?ca ??ycia, które pozwalaj? na zdrowe i urozmaicone ??ywienie, w wielu lubianych przez dzieci smakach. Wszystkie kaszki dla niemowl?t Humana zawieraj? 13 wa??nych witamin, wap??, ??elazo i jod.” – mówi Monika G?ska, Brand Manager.

Wi?cej informacji na temat ??ywienia niemowl?t: www.mamosfera.pl

***

Grupa przedsi?biorstw Humana Milchunion, z obrotem ponad 2,9 mld € i ilo??ci? ponad 3,3 mld kg przetwarzanego rocznie mleka, nale??y do liderów firm przetwarzaj?cych ten surowiec. W Niemczech Humana Milchunion zajmuje pod tym wzgl?dem drugie miejsce, natomiast w ??wiatowym rankingu mie??ci si? w pierwszej dwudziestce. Humana Milchunion eG, spó??ka „matka“ ca??ej grupy przedsi?biorstw, jest zorganizowana na zasadach spó??dzielczych, co oznacza, ??e dostawcy najwa??niejszego surowca – mleka s? w??a??cicielami firmy. Produkty Humana Milchunion s? dost?pne w ponad 70 krajach ??wiata.

Wi?cej informacji w serwisie
www.humana.pl

*** 

Verco Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma na rynku farmaceutycznym i FMCG. Jej dzia??ania skierowane s? do dzieci i ich rodziców oraz do kobiet w ci???y. W ofercie firmy znajduj? si? wysokiej jako??ci produkty ??ywieniowe dla niemowl?t i ma??ych dzieci – mleka modyfikowane i kaszki HUMANA, herbatki oraz woda dla niemowl?t HUMANA, a tak??e produkty z rynku farmaceutycznego: nowoczesne suplementy diety dla kobiet w ci???y i mam karmi?cych piersi? – PregnaPLUS i Pregna 250 DHA, suplement diety skutecznie wspomagaj?cy prawid??owe funkcjonowanie dróg moczowych - Femisept URO oraz probiotyk nowej generacji - Trivagin. Nowo??ci? w ofercie s? plastry na blizny SUTRICON.

Wi?cej informacji w serwisach: www.verco.com.pl www.humana.pl  www.kidy.pl  www.bezpiecznywozek.pl www.polkaintymnie.pl

Authors
Tags , , , , ,

Related posts

Top