Czego nie mo??e zabrakn?? w twojej diecie?

Informacja prasowa
Grajewo, 18 listopada 2020

Czego nie mo??e zabrakn?? w twojej diecie?
Odpowiednio skomponowana i zbilansowana dieta pozwala utrzyma? cia??o w dobrej kondycji, a tak??e wzmocni? odporno??? naszego organizmu. Podstaw? ka??dego jad??ospisu powinna by? du??a ilo??? warzyw i owoc??w, kt??re s? cennym ??r??d??em niemal wszystkich witamin i minera????w. Nie zapominajmy jednak o zdrowych t??uszczach, w?glowodanach i bia??ku, kt??rych r??wnie?? nie mo??e zabrakn?? w naszym codziennym menu. Szczeg??lnie teraz, w okresie jesienno-zimowym powinni??my zwr??ci? wi?ksz? uwag? na rodzaj i jako??? spo??ywanych produkt??w, by jak najlepiej zadba? o swoje zdrowie.

Nie istnieje uniwersalna dieta dla ka??dego, jednak ka??dy z nas mo??e zadba? o to, by spo??ywane posi??ki by??y zdrowe i zbilansowane, dzi?ki czemu dostarczymy do organizmu niezb?dne sk??adniki pokarmowe i energi?. Wed??ug aktualnych wytycznych, podstaw? powinny stanowi? przede wszystkim warzywa i owoce, najlepiej, gdy s? one surowe i sezonowe. Warzywa powinny znajdowa? si? w prawie ka??dym naszym posi??ku, poniewa?? s? one ??r??d??em witamin i niezb?dnego dla naszego zdrowia b??onnika. Uzupe??nieniem diety powinny by? produkty zbo??owe (najlepiej pe??noziarniste) i zdrowe t??uszcze, zawarte w nasionach, orzechach czy rybach. ??wietnym sposobem na zwi?kszenie odporno??ci jest tak??e wprowadzenie do jad??ospisu odpowiedniej ilo??ci nabia??u.

Nabia?? dla zdrowia dzieci
Produkty mleczne to bogactwo sk??adnik??w mineralnych, jak np.: fosfor, magnez, potas, cynk, mangan i ??elazo, a tak??e witamin: B2, B12, A, D, E i K. S? one niezb?dne przede wszystkim w diecie dzieci, kt??re do prawid??owego rozwoju potrzebuj? zawartych w nich pierwiastk??w. Np. mleko ?aciate Junior zosta??o stworzone specjalnie z my??l? o najm??odszych i ich zwi?kszonym zapotrzebowaniu na sk??adniki od??ywcze. Zawarto??? t??uszczu 3,8% czyni je mlekiem najbardziej zbli??onym sk??adem i w??a??ciwo??ciami do tego ??prosto od krowy?. Stanowi idealn? porcj? zdrowej, pe??nowarto??ciowej i dobrze przyswajalnej energii, niezb?dnej do prawid??owego rozwoju.

Dobroczynne dzia??anie produkt??w fermentowanych
Bardzo zdrowe dla naszego organizmu s? tak??e fermentowane produkty mleczne, czyli kefiry, jogurty naturalne czy ma??lanki. Zawieraj? one bakterie fermentacji mlekowej, kt??re wp??ywaj? pozytywnie na mikroflor? przewodu pokarmowego, a tym samym zmniejszaj? objawy nietolerancji laktozy i wspomagaj? system immunologiczny. Zdrowie zaczyna si? w jelitach i w??a??nie z tego powodu r??wnowaga flory bakteryjnej jelit jest niezb?dna, by nasz organizm funkcjonowa?? prawid??owo. Warto wiedzie?, ??e jogurty, kefiry czy ma??lanki zawieraj? ??ywe kultury bakterii, kt??re pozytywnie wp??ywaj? na przemian? materii.

Twar??g idealny dla zdrowia, jak i dla sylwetki
Jednym z niezb?dnych sk??adnik??w pokarmowych w diecie ka??dego z nas jest bia??ko, kt??re znajdziemy np. w serach i twarogach. Te ostatnie s? sprzymierze??cami wszystkich os??b chc?cych zgubi? zb?dne kilogramy, poniewa?? na d??ugo pozostawiaj? uczucie syto??ci, dzi?ki czemu ??atwiej jest poradzi? sobie z mi?dzy posi??kowym podjadaniem. Twar??g mo??emy przyrz?dzi? na kilka sposob??w, co pozwala unikn?? nudy w kuchni. W wersji z ulubionymi przyprawami czy szczypiorkiem b?dzie doskona??ym sk??adnikiem po??ywnego ??niadania. Mo??emy tak??e przyrz?dzi? go w zdrowej wersji na s??odko. Poni??ej prezentujemy przepis na kokosowy twaro??ek, kt??ry idealnie sprawdzi si? na pierwszy posi??ek dnia.

Kokosowy twaro??ek
Sk??adniki:
?? 200-250 g twarogu p????t??ustego Mazurski Smak
?? 2 ??y??ki ??mietanki ?aciata 18%
?? 1 ??y??ka miodu
?? banan
?? wi??rki kokosowe
?? kilka kostek ulubionej czekolady
Przygotowanie: Do miski przek??adamy twar??g i dodajemy do niego ??mietank?, wi??rki kokosowe oraz mi??d. Czekolad? kruszymy na ma??e kawa??ki. Sk??adniki dok??adnie mieszamy i zagniatamy widelcem. Podajemy z dodatkiem ??wie??ego pieczywa. Smacznego!

Authors
Top