Fafernuchy, pokuczaj, parzybroda ?? jak dobrze znasz regionalne smaki?

Warszawa, 23.12.2020 r.

Fafernuchy najdziwniejsz? nazw? lokalnej potrawy ?? tak uzna??a ponad po??owa respondent??w badania ??Polacy i kuchnia regionalna?. Tradycyjna kuchnia polska prze??ywa odrodzenie ?? a?? 85% Polak??w lubi poznawa? polskie lokalne i regionalne potrawy. Mimo, ??e nazwy brzmi? dziwnie i nieznajomo, to kryj? si? za nimi smaczne i nietrudne w przygotowaniu dania ?? sprawd?? czy wiesz jak przyrz?dzi? pokuczaj, parzybrod? czy cymes!

Polacy na nowo pokochali polskie dania regionalne. Zwi?kszaj?ce si? oczekiwania i coraz wy??sza kultura kulinarna w Polsce sprawiaj?, ??e chcemy poznawa? i szukamy da?? tradycyjnych, autentycznych.

Na pocz?tek uwag? zwracaj? dziwne, czasem ??mieszne nazwy naszych polskich, lokalnych przysmak??w. Czasem bywaj? tak egzotyczne, ??e naprawd? nie wiadomo co si? pod nimi kryje. Na przyk??ad fafernuchy to wed??ug respondent??w badania ??Polacy i kuchnia regionalna? najdziwniejsza nazwa potrawy regionalnej. Nie??atwo domy??li? si?, ??e fafernuchy to kurpiowskie ciasteczka korzenne, wygl?dem przypominaj?ce kopytka, kt??re upieczone na pocz?tku nowego roku maj? zapewni? szcz???cie i dobrobyt. Na drugim miejscu zestawienia najdziwniejszych potraw regionalnych znalaz?? si? pokuczaj ?? nazwa mo??e kojarzy? si? z ciastem, jednak nic bardziej mylnego. Pokuczaj to smaczne i ??atwe w przygotowaniu danie z Warmii, przygotowywane z mi?sa mielonego, kt??re formuje si? w kule i sma??y. Kulinarnym hitem wielkopolskiej kuchni jest z kolei parzybroda ?? prosta w wykonaniu zupa z m??odej kapusty. Jej nazwa wzi???a si? st?d, ??e gor?ce li??cie kapusty przykleja??y si? do brody jedz?cego i parzy??y j?.

Chocia?? nazwy kuchni regionalnej czasem brzmi? obco, kryj? si? pod nimi smaczne i proste w przygotowaniu dania, kt??re coraz ch?tniej chcemy serwowa? na naszych sto??ach. Okazuje si? bowiem, ??e aby przygotowa? szag??wki, cymes czy musk? nie potrzeba trudnych do zdobycia sk??adnik??w ?? to dania z ??atwo dost?pnych, zdrowych polskich produkt??w, kt??re mamy praktycznie na wyci?gni?cie r?ki. Nie dziwi te?? ??e coraz cz???ciej poszukujemy przepis??w na dania tradycyjne, a znale??? je mo??na np. w ksi???ce kucharskiej ??Gotuj? z Lewiatanem. Wybieram lokalne smaki? ?? w ca??o??ci po??wi?conej daniom regionalnym.
– Mi??o??nicy gotowania poszukuj? dzi?? dawnych receptur, ale jednocze??nie takich, kt??re z ??atwo??ci? b?d? mogli przyrz?dzi? w domu. Podlasie, region z kt??rego pochodz?, to kraina ziemniaka i kiszki ziemniaczanej. To te?? mieszanka kuchni polskiej, rosyjskiej, ukrai??skiej, bia??oruskiej, litewskiej, tatarskiej i ??ydowskiej. Dlatego w tradycyjnym podlaskim menu znajduj? si? pochodz?ce z Litwy kartacze i kindziuk czy s?kacz. Ciesz? si?, ??e mog??am przybli??y? szerokiemu gronu te nasze podlaskie specja??y. Ale przy okazji pozna??am nowe, nieznane inspiracje z innych region??w naszego kraju. Ksi???ka ??Gotuj? z Lewiatanem. Wybieram lokalne smaki? poprowadzi przez smaki, tradycje i przepisy, kt??re pokazuj? nam to co w Polsce najpi?kniejsze ?? m??wi Rozalia Mancewicz, ambasadorka ksi???ki, w??a??cicielka Maj?tku Howieny w Pomigaczach.

Badanie ??Polacy i kuchnia regionalna?, przeprowadzone w ramach kampanii PSH Lewiatan ??Wybieram lokalne? pokaza??o, ??e 85% badanych lubi poznawa? polskie lokalne i regionalne potrawy, podczas gdy tylko 5% przyzna??o si?, ??e nie lubi tego robi?. To dow??d na to, ??e zw??aszcza w ostatnich miesi?cach ro??nie rola patriotyzmu konsumenckiego. Polscy konsumenci coraz bardziej ??wiadomie podchodz? do codziennych zakup??w i si?gaj? po produkty z najbli??szej okolicy. Lokalno??? jest bliska ka??demu z nas ?? to nie tylko produkty, ale r??wnie?? relacje, wi?zi, historia miejsc i ludzi. Mo??e dlatego 70% badanych odpowiedzia??o, ??e robi?c zakupy wybiera produkty od lokalnych dostawc??w.

Kuchnia i produkty regionalne Polakom najcz???ciej kojarz? si? z tradycj? (59%), smakiem (48%) i oryginaln? receptur? (41%). Tradycyjne potrawy to r??wnie?? oznaka ??wie??o??ci (40% badanych), jako??ci (32%) oraz zdrowia (27%) i ekologii (18%). Lokalne sklepy, rodzinne gospodarstwa, producenci, zak??ady i restauracje chc? coraz bardziej zaznacza? swoj? to??samo??? regionaln?.

– Polska kuchnia zachwyca prostot?, r????norodno??ci? i bogatym smakiem. Ka??dy region ma swoje nie tylko pyszne i charakterystyczne, ale te?? ciekawe i nietypowe dania. To nasz kulturowy skarb, kt??ry warto odkry?. Widzimy, ??e r??wnie?? konsumenci na sklepowych p????kach poszukuj? lokalnych, tradycyjnych produkt??w. My lokalno??? mamy we krwi ?? to dla nas wi?zi, to??samo???, to historia miejsca i ludzi i energia do dzia??ania, aby wspiera? lokalne inicjatywy i ca??e spo??eczno??ci. Lewiatan od ponad 25 lat wsp????pracuje z lokalnymi producentami i dostawcami, sprawiaj?c, ??e ro??nie zapotrzebowanie na lokalne produkty. Dlatego w naszej kolejnej ksi???ce kucharskiej, w nowej ods??onie pokazujemy tradycyjn? kuchni? oraz ludzi i historie, kt??re za nimi stoj? ?? m??wi Robert R?kas, Prezes Zarz?du Lewiatan Holding S.A.

Ksi???ka ??Gotuj? z Lewiatanem. Wybieram lokalne smaki? to 80 przepis??w z 10 kulinarnych region??w Polski. Po??wi?cona jest polskim tradycjom oraz obyczajom zwi?zanym z kulinariami. To zbi??r ciekawostek, nawi?zuj?cych do naszych zwyczaj??w, tradycji i historii kraju. Znajdziemy w niej smako??yki z domowej spi??arni i gar???? inspiruj?cych przepis??w, m.in. na domowy ocet czy przetwory z wykorzystaniem dzikich ro??lin. Ka??dy przepis wzbogacony zosta?? o list? sk??adnik??w, z podpowiedzi? co warto wrzuci? do sklepowego koszyka. Dla mi??o??nik??w gotowania atrakcj? b?d? receptury na domowe nalewki, d??emy i przetwory oraz wiele cennych wskaz??wek na temat sk??adnik??w w nich zawartych np. na temat dzikich ro??lin, takich jak chrzan, czy jarz?bina.

Authors
Top