Jak trzyma? pion? – bezinwazyjne badanie kr?gos??upa

Zdrowy kr?gos??up to podstawa dobrego samopoczucia, w??a??ciwej postawy oraz dobrej kondycji fizycznej. Pami?ta? o nim powinni szczeg??lnie ci, kt??rzy przez wiele godzin pracuj? w pozycji siedz?cej. Gabinet fizjoterapeutyczny Medicago w prosty, szybki i bezbolesny spos??b sprawdzi stan kr?gos??upa i je??li zajdzie taka potrzeba – zaproponuje odpowiedni program rehabilitacji z dojazdem do klienta.

Medicago jest autorem programu “Zdrowe Plecy…” i jedyn? firm? na Dolnym ??l?sku, dysponuj?c? najnowocze??niejszym i ca??kowicie bezinwazyjnym sprz?tem diagnostycznym. Szwajcarskie urz?dzenie MediMouseŽ pozwala w pe??ni profesjonalnie i zarazem kompletnie bezbole??nie zbada? krzywizny kr?gos??upa. Dzi?ki niemu mo??na na w??asne oczy przekona? si?, w jakim stanie s? nasze plecy. Wyniki badania przedstawiane s? bowiem w postaci przejrzystej wizualizacji 3D oraz obja??niane przez certyfikowanego fizjoterapeut?.

??Medicago to unikalny projekt, kt??ry powsta?? z my??l? o mieszka??cach wielkiego miasta, ??yj?cych w biegu. Jako fizjoterapeutka cz?sto spotyka??am si? z tym, ??e kto?? mimo narastaj?cych problem??w z kr?gos??upem wci??? bardzo intensywnie pracowa?? nad kontraktem i wci??? uczestniczy?? w spotkaniach z klientami. Tymczasem w przypadku tych schorze?? bardzo wa??ny jest w??a??nie moment rozpocz?cia leczenia – obja??nia Dominika Grygier-Ociepka, koordynator programu ??Zdrowe Plecy…?.

Medicago profesjonalnie i bezbole??nie zdiagnozuje stan kr?gos??upa. Co wa??niejsze jednak, dostosuje si? przy tym do naszych mo??liwo??ci czasowych i stylu ??ycia, przeprowadzaj?c badanie w dogodnym dla nas miejscu np. w domu, pracy czy szkole. Dzi?ki temu dowiemy si?, jak na co dzie?? dba? o sw??j kr?gos??up, by unikn?? jego przeci???ania. Medicago do???cza r??wnie?? do bada?? autorskie porady oraz dobrane indywidualnie propozycje ?wicze??.
Wi?cej informacji na temat firmy Medicago oraz film, pokazuj?cy na czym polega badanie urz?dzeniem MediMouseŽ, mo??na znale??? pod adresem: www.zdroweplecy.com.pl.

http://www.pressoffice.pl/zdrowie,t1156569107?more=1885763157

Authors

Related posts

Top