Marka WINIARY odkrywa swoj? histori?

Marka WINIARY zaprasza do wsp??lnej zabawy w odkrywanie jej historii. Aby wzi?? w niej udzia??, wystarczy zajrze? do najg???bszych zakamark??w szafek, piwnic i gara??y i wyszuka? archiwalne opakowania produkt??w WINIARY albo przejrze? rodzinne albumy w poszukiwaniu zdj?? zwi?zanych z fabryk? i jej ??yciem. Konkurs potrwa od 16 wrze??nia do 7 pa??dziernika 2013 roku, a na zwyci?zc??w czekaj? atrakcyjne nagrody!

Powr??t do korzeni

Z pewno??ci? w wielu domach mo??na jeszcze znale??? dawne torebki po zupach czy opakowania po bulionach. Przecie?? marka WINIARY go??ci na polskich sto??ach ju?? od ponad 70 lat! Znalezione opakowania nale??y przys??a? do 7 pa??dziernika (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa z dopiskiem ??historia WINIARY?. Zg??osi? mo??na ka??de opakowanie, kt??re ma co najmniej 5 lat (data produkcji lub przydatno??ci do spo??ycia produktu min???a co najmniej 5 lat temu). Czekamy r??wnie?? na zdj?cia pokazuj?ce fabryk? i jej ??ycie. Oryginalne lub zeskanowane w dobrej rozdzielczo??ci zdj?cia nale??y przys??a? na adres e-mail: [email protected], wpisuj?cw temacie ??historia WINIARY?.

Nagrody dla odkrywc??w

Spo??r??d nades??anych opakowa?? jury wybierze zwyci?zc??w w czterech kategoriach:

  • najstarsze nades??ane opakowanie,
  • najlepiej zachowane opakowanie,
  • najbardziej unikalne opakowanie (np. z edycji limitowanej),
  • nagrodzona zostanie tak??e osoba, kt??ra przy??le najwi?cej archiwalnych opakowa??.

W ka??dej kategorii zwyci?zca zostanie nagrodzony aparatem Samsung ST72, albumem fotograficznym oraz unikalnym fartuszkiem WINIARY. Nagrodami dla zdobywc??w 2. i 3. miejsca s? albumy i fartuszki WINIARY.

Z nades??anych zdj?? zostanie wybrane jedno najlepsze w kategorii historia fabryki i jej ??ycie. Zwyci?zca zostanie wyr????niony nagrod? specjaln? - aparatem Aparat FUJI ANSTAX MINI 7. Zdobywcy 2. i 3. miejsca otrzymaj? albumy i fartuszki WINIARY.

Regulamin konkursu dost?pny jest na stronie www.winiary.pl

WINIARY to marka, kt??ra od 70 lat jest gwarancj? sukcesu w kuchni. Jej produkty inspiruj? wsp????czesne panie domu do przygotowywania najsmaczniejszych potraw dla ca??ej rodziny. Zupy, buliony, sosy, produkty WINIARY POMYS? NA?? dania instant, majonezy, przyprawy, galaretki, kisiele czy budynie ?? w sumie ponad 200 r????nych wyrob??w kulinarnych WINIARY, kt??re pozwalaj? w szybki i prosty spos??b przyrz?dzi? domowy posi??ek. Na stronie www.winiary.pl ka??da pani domu znajdzie przepisy oraz inspiracje kulinarne na co dzie??. Produkty marki WINIARY rokrocznie zdobywaj? liczne nagrody przyznawane przez konsument??w i detalist??w. W 2011 oraz 2012 roku redakcja ??Rzeczpospolitej? przyzna??a marce WINIARY presti??owy tytu?? Najmocniejszej Marki Roku.

?r??d??o Winiary. Dostarczy?? netPR.pl
Authors

Related posts

Top