Owies ?? co o nim wiesz?

Avena sativa L. z rodziny wiechlinowatych, dziko rosn?ca w Azji ??rodkowej oraz w basenie Morza ??r??dziemnego – to skomplikowany opis tak popularnego u nas owsa, z kt??rego wytwarza si? jeszcze bardziej popularne p??atki owsiane, maj?ce dzi?? dziesi?tki zastosowa??.

Owies znali i doceniali ju?? pierwsi S??owianie, czego dowodem s? znaleziska ziarniak??w owsa g??uchego na terenie Biskupina ?? najstarszej znanej nam osady polskiej. W??a??ciwo??ci prozdrowotnych owsa oraz wytwarzanych z niego dzisiaj p??atk??w owsianych nie spos??b przeceni?. Po pierwsze, posiadaj? one niski indeks glikemiczny, kt??ry zapewnia poczucie syto??ci na d??ugo, poza tym dostarczaj? nam niezb?dnych pierwiastk??w, np. selenu, magnezu, czy witamin z grupy B, korzystnie wp??ywaj?cych na stan w??os??w i paznokci. Natomiast zawarty w p??atkach beta ?? glukan obni??a poziom cholesterolu we krwi oraz chroni nas przed cukrzyc?. Jednak najbardziej znan? cech? p??atk??w owsianych s? ich w??a??ciwo??ci oczyszczaj?ce. Oczyszczaj? one nie tylko przew??d pokarmowy, ale ca??y organizm. Zawarty w p??atkach b??onnik dzia??a jak szczoteczka, usuwaj?c szkodliwe produkty przemiany materii oraz toksyny zalegaj?ce w naszym organizmie nieraz przez wiele lat. Jednak p??atki z tego popularnego zbo??a mog? przys??u??y? si? naszemu organizmowi nie tylko od wewn?trz ale tak??e od zewn?trz. Wystarczy doda? do ugotowanych p??atk??w nieco jogurtu, pomidora, og??rka lub miodu i oczyszczaj?co ?? ??agodz?ca maseczka na twarz i dekolt gotowa.
Pomimo swoich prozdrowotnych w??a??ciwo??ci, wi?kszo??ci z nas p??atki owsiane kojarz? si? z owsiank?, niemi??o wspominan? szar? papk?, kt??r? karmiono nas w okresie dzieci??stwa. Warto pozby? si? uprzedze?? z dzieci??stwa i ponownie odkry? owsiank?, zw??aszcza ??e w XXI wieku oblicze p??atk??w owsianych diametralnie si? zmieni??o. Teraz mo??emy je dosta? w postaci b??yskawicznych kaszek z dodatkiem owoc??w lub r????nego rodzaju s??odkich drobiazg??w, np. baton??w zbo??owych czy ciasteczek. Na przyk??ad przek?ski owsiane Elovena zawieraj? zdrowe ziarna owsa z pe??nego przemia??u, otr?by owsiane, a smaku dodaje im cynamon, bor??wka lub owoce. Podobnie ciasteczka owsiane firmy Mamut: zawieraj? t??uszcz o bardzo niskiej zawarto??ci izomer??w trans oraz s? wzbogacone w najcenniejszy b??onnik pokarmowy tzw. beta – glukan. Co wi?cej, oba te produkty zosta??y obj?te programem Si??a Serca. Oznacza to, ??e ze wzgl?du na swoje warto??ci od??ywcze rekomendowane s? przez Fundacj? Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi w Zabrzu. Dodatkowo cz???? dochodu z ich sprzeda??y przekazywana jest na prowadzone przez Fundacj? programy naukowo-badawcze. Jednym z g????wnych projekt??w realizowanych aktualnie przez Fundacj? jest program budowy prototypu i wdro??enia do praktyki klinicznej systemu wspomagania serca dla dzieci w wieku szkolnym, kt??ry umo??liwi regeneracj? niewydolnego serca lub podtrzymanie jego funkcji w oczekiwaniu na transplantacj?.
Gdy mamy wi?c ochot? na co?? s??odkiego, niew?tpliwie lepsz? decyzj? jest si?gni?cie nie po tradycyjnego batonika, ale po owsiane przek?ski i ciasteczka Si??a Serca, kt??re nie tylko skutecznie zaspokajaj? g????d, ale tak??e wspieraj? Fundacj?. www.silaserca.pl

hastagi na stronie:

#owies właściwości #bogracz magdy gessler #napar z owsa #wywar z owsa na odchudzanie #owies przepisy #płatki owsiane właściwości #wywar z owsa #pieczeń rzymska gessler #płatki owsiane właściwości lecznicze #owies opis

Authors
Top