Rumianek a zdrowie

Rumianek ju?? od wiek??w jest stosowany jako ??rodek leczniczy, bardzo dobry, bo naturalny i dost?pny w dowolnych ilo??ciach. Rumianek jest rewelacyjny nie tylko dla doros??ych, ale tak??e dla ma??ych dzieci i niemowl?t.

Ro??lina ta ma dobry wp??yw na mi???nie – umo??liwia ich rozlu??nienie. Dlatego te??, rumianek, zaleca si? zw??aszcza osobom cierpi?cym na k??opoty z uk??adem pokarmowym, r????ne zaburzenia uk??adu pokarmowego. Herbatk? z rumianku podaje si? niemowlakom, kiedy p??acz? i kiedy wida?, ??e boli je brzuch. Herbatka z rumianku ??agodzi kolk? u niemowl?t, u??mierza b??l brzucha.

Rumianek, przez to, ??e reguluje prac? jelit, pomaga w leczeniu rozwolnienia a tak??e zatwardzenia. Jest bezpieczny, poniewa?? jest naturalnym ??rodkiem, kt??ry stosowany jest od wiek??w przez ludzi, kt??rzy maj? problemy z uk??adem trawiennym, b??lami ??o???dkowymi, tak??e tymi zwi?zanymi z napi?ciem i stresem.

Olejki zawarte w rumianku s? pomocne w zapobieganiu wrzod??w, przyspieszaj? proces gojenia si? wrzod??w kt??re ju?? istniej?. Rumianek mo??na stosowa? zar??wno zewn?trznie, jak i wewn?trznie, w??a??nie jako herbatka rumiankowa. Rumianek ma w??a??ciwo??ci antyseptyczne, dzia??a przeciwko bakteriom, jest dobrym ??rodkiem na ple??niawki – Candida albicans.

Rumianek jest naturalnym, domowym ??rodkiem na zapalenie ??o???dka, wrzody, ??ylaki na nogach. U??ywa si? go tak??e na oparzenia. Herbatka rumiankowa mo??e by? bardzo pomocna w obni??eniu gor?czki. Warto j? pi? w czasie przezi?bienia, b??lu gard??a, kaszlu, w czasie grypy.

Zio??a te r??wnie?? s? dobre dla kobiet rodz?cych dzieci ?? herbata rumiankowa mo??e by? zastosowana w czasie porodu. Kobieta mo??e j? pi? po to, aby zmniejszy? b??le skurczowe macicy.

Kolejna sprawa, zwi?zana ze skuteczno??ci? rumianku, to choroby oczu. Warto je przemywa? rumiankiem, herbatk? z rumianku. Nawet niemowlakom przemywa si? oczy herbatk? z rumianku. Stosowanie rumianku jest r??wnie?? polecane przy chorobach sk??rnych, np. egzema i grzybica.

Innym sposobem u??ycia rumianku s? inhalacje parowe. Pomagaj? ??agodzi? astm? czy gor?czk? sienn?, zapalenie zatok. Napar z rumianku warto stosowa? te?? przy zwyk??ym katarze.

Rumianek mo??e by? te?? dodawany do krem??w. Nasiad??wki z rumianku ??agodz? hemoroidy i zapalenia p?cherza moczowego.

Mo??e by? stosowany jako og??lny ??rodek przeciwb??lowy, na b??le g??owy, migreny, b??le z?ba, b??le reumatyczne, b??le ucha, b??le mi???ni podczas grypy, nerwob??le.
mks

hastagi na stronie:

#gulasz po węgiersku magdy gessler #sałatka śledziowa po węgiersku #gulasz wołowy magdy gessler #gulasz magdy gessler #przepisy magdy gessler gulasz #gulasz po węgiersku magdy gessler przepis #gulasz wegierski magdy gessler #rumianek dla niemowląt od kiedy #gulasz węgierski przepis magdy gessler #gulasz węgierski magdy gessler przepis

Authors
Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top