Zasoby wodne Ziemi – diagnoza i recepta

Zasoby wodne Ziemi – diagnoza i recepta

autorem artyku??u jest Lena Wi??niewska


Woda to nic innego jak tlenek wodoru H2O, zwi?zek chemiczny wszystkim znany i bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Bezsprzecznym jest jednak fakt, ??e jest te?? czym?? wi?cej, jest ??yciodajn? substancj? bez kt??rej cz??owiek, stworzenie czy ro??lina nie przetrwa. Dlatego te?? wa??ne jest, aby wiedzie? jakie s? zasoby wody na Ziemi, sk?d one pochodz? i jak mo??emy je chroni?.1162959_water_liliesJak wiemy z lekcji geografii Ziemia sk??ada si? z pow??ok. Jedn? z nich jest hydrosfera czyli wodna pow??oka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to:

? wszechocean,

? wody podziemne,

? jeziora,

? bagna,

? rzeki,

? lodowce i l?dolody,

? wilgo? glebowa oraz woda w atmosferze.Wszechocean zawiera oko??o 97% og??lnych zasob??w wodnych na Ziemi. Wody uwi?zione w lodowcach i l?dolodach zajmuj? ponad 2%, a tylko 1% zasob??w wodnych przypada na wody powierzchniowe na l?dach, podziemne oraz wody w biosferze i atmosferze. Ten 1% ca??ej wody na Ziemi jest dla nas, istot ??yj?cych, najcenniejszym surowcem bo surowcem potrzebnym do ??ycia.Wody hydrosfery s? w ci?g??ym ruchu, zwanym obiegiem wody w przyrodzie. Pewna ilo??? wody kr???y stale mi?dzy atmosfer?, hydrosfer? i litosfer?, przenosz?c si? z jednego ??rodowiska do drugiego, dzi?ki czemu wszystkie wody Ziemi stanowi? jedno???. Przedstawione jest to na poni??szym rysunku.ObrazekDla cz??owieka najwa??niejsze znaczenie maj? wody podziemne bo to one stanowi? g????wne ??r??d??o z kt??rego czerpi? producenci wody pitnej. Omawiaj?c wody podziemne nale??y uwzgl?dni? wody, kt??re bior? udzia?? w kr???eniu w??d w przyrodzie i zalegaj? stosunkowo p??ytko pod powierzchni? Ziemi, oraz wody g???binowe, wyst?puj?ce na znacznych g???boko??ciach pod utworami trudno przepuszczalnymi o du??ej mi???szo??ci. W zale??no??ci od g???boko??ci warstwy wodono??nej wyr????niamy dwa rodzaje w??d podziemnych: zask??rne i gruntowe. Te pierwsze zatrzymane s? na nieprzepuszczalnym pod??o??u, wyst?puj? blisko powierzchni gruntu i ulegaj? wp??ywom warunk??w atmosferycznych (temperatura, opady). Ulegaj? ??atwo zanieczyszczeniu i nie nadaj? si? do picia. Te drugie le??? na wi?kszych g???boko??ciach, nie podlegaj? bezpo??rednio wp??ywom warunk??w atmosferycznych. Maj? sta??? temperatur? a dzi?ki grubej warstwie filtruj?cej, kt??ra zalega nad nimi, nie ulegaj? zanieczyszczeniu i nadaj? si? do spo??ycia. W zale??no??ci od wielko??ci zasilania (opad atmosferyczny) poziom ich ulega wahaniom ?? w okresach d??ugotrwa??ej suszy wysychaj? wody w studniach. Wody g???binowe mog? tworzy? ogromne zbiorniki lub wyst?powa? w postaci w??d szczelinowych. Wody te s? bardzo silnie zmineralizowane i mog? mie? podwy??szon?, a nawet wysok? temperatur?. Sk??ad chemiczny tych w??d pozwala podzieli? je na: solanki (przewa??aj?ca ilo??? soli kamiennej i soli magnezu), szczawy (z rozpuszczonymi kwa??nymi w?glanami wapnia, sodu i domieszk? ??elaza), radoczynne (niewielkie ilo??ci pierwiastk??w promieniotw??rczych).Cz??owiek mimo i?? wody potrzebuje to jej nie szanuje. Gospodarcza dzia??alno??? cz??owieka niestety z regu??y wp??ywa niekorzystnie na gospodark? wodn?, prowadz?c do zanieczyszczenia i deficytu wody. W wyniku nieprzemy??lanej dzia??alno??ci, cz??owiek ju?? niejednokrotnie przyczyni?? si? do stepowienia, a nast?pnie pustynnienia wielu obszar??w Ziemi, g????wnie przez nieracjonaln? gospodark? zasobami le??nymi (rabunkowe wycinanie las??w), kt??ra prowadzi do zmian klimatycznych ?? zmniejszenia opad??w, od kt??rych zale??y poziom w??d podziemnych i powierzchniowych. Szacuje si?, ??e 75% powierzchni l?dowej ??wiata to obszary deficytu wody. Obszary o du??ej koncentracji ludno??ci i przemys??u s? nara??one na zak????cenia stosunk??w wodnych i powstawanie ogromnych lej??w depresyjnych. Ocenia si?, ??e co najmniej 35% l?d??w jest zagro??onych degradacj? ze wzgl?du na brak wody. Cz??owiek, nie chc?c rezygnowa? z rozwoju gospodarczego, musi nauczy? si? jak umiej?tnie sterowa? gospodark? wodn?.Innym pal?cym problemem w ostatnich latach, opr??cz niedobor??w wody na kuli ziemskiej, jest zanieczyszczenia w??d przez ekspansywn? dzia??alno??? cz??owieka. Niemal wszystkie zanieczyszczenia poprzez sp??yw powierzchniowy trafiaj? z rzek i jezior do m??rz i ocean??w, powoduj?c w nich niekorzystne zmiany. Zanieczyszczenia w??d w zale??no??ci od ich pochodzenia i sposobu dzia??ania mo??na podzieli? na : komunalne, przemys??owe i rolne (m??wi si?, ??e 1/6 Ba??tyku to ??podwodna pustynia?). Dzia??alno??? cz??owieka prowadzi do takiego zanieczyszczenia wody, ??e zaczyna by? zagro??one ??rodowisko w kt??rym ??yje cz??owiek. Niew?tpliwie jest to sytuacja, kt??ra musi ulec zmianie. Szczeg??lnie wa??na jest racjonalizacja gospodarki wodnej w naszym kraju, gdy?? Polska jest krajem ubogim w wod?. Pod wzgl?dem wielko??ci opad??w i zasob??w wody w przeliczeniu na jednego mieszka??ca zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Obszary deficytowe to Wy??yna ??l?ska, cz???? Wy??yny Ma??opolskiej i Kotliny Sandomierskiej, Nizina Wielkopolska, znaczna cz???? Niziny Mazowieckiej, a tak??e Nizina Szczeci??ska, Pobrze??e S??owi??skie i okolice ??u??aw Wi??lanych. Przyczyny tego niebezpiecznego deficytu s? dwojakie: budowa geologiczna oraz ogromne zu??ycie wody przez przemys?? i aglomeracje miejskie. Ponadto niemal w skali ca??ego kraju odczuwany jest deficyt czystych w??d pitnych. Niestety diagnoza naszych zasob??w wodnych nie jest pocieszaj?ca.Recept na uzdrowienie tej sytuacji jest wiele. Moim zdaniem najwa??niejsze s? pozornie ma??e kroki, kt??re mog? da? spektakularny efekt. Ma??e kroki, nie wymagaj?ce du??ego nak??adu jednostkowego ale wykonywane przez ka??dego cz??owieka mog? si? okaza? bardzo efektywne. Przede wszystkim nale??y oszcz?dza? wod?, d???y? do minimalizowania jej zu??ycia, wprowadza? systemy racjonalizuj?ce gospodark? wodn? w przedsi?biorstwach przemys??owych. Razem mo??emy zdzia??a? wi?cej, wystarczy chcie?.

Je??li poszukujesz nowoczesnych rozwi?za?? do oczyszczania wody zapraszamy na stron? internetow?: www.proekojp.pl ?? uzdatnianie wody.


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#wody podziemne #Zanieczyszczenia hydrosfery #znaczenie wody w przyrodzie #hydrosfera #polny garnek letni #polny garnek letni przepis magdy gessler #obieg wody w przyrodzie rysunek #zanieczyszczenia wĂłd #polny garnek letni przepis #Zasoby wodne kuli ziemskiej i ich przyrodnicze znaczenie

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top