Zdrowy styl ??ycia podczas lockdownu

18 listopada 2020 r.
Informacja prasowa

Jak zadba? o siebie, sp?dzaj?c wi?kszo??? czasu w domu?

U ponad po??owy Polak??w podczas pandemii wzr??s?? poziom stresu , co prawdopodobnie przyczyni??o si? do pogorszenia nie tylko jako??ci ??ycia, ale te?? konsumowanej ??ywno??ci. W okresie od marca do maja na listach zakupowych zdecydowanie cz???ciej pojawia??y si? czekolady, ??elki czy s??odzone napoje owocowe , najpewniej traktowane jako spos??b na odreagowanie napi??. Jest to jednak pu??apka. Zdrowy styl ??ycia, a tak??e dobre relacje z bliskimi s? dzi?? kluczem do przetrwania tego trudnego czasu. Maj? one r??wnie?? ogromne znaczenie dla uczni??w kszta??c?cych si? zdalnie, wp??ywaj?c na jako??? ich nauki.

?? Pandemia koronawirusa, kt??ra zamkn???a wiele os??b w domach, jest niezwykle stresuj?ca dla nas wszystkich. Prawdopodobnie to dlatego w pierwszej fazie lockdownu cz???ciej kupowali??my produkty przek?skowe, takie jak czekolada, ciastka czy chipsy ?? m??wi dr Katarzyna Zadka, dietetyk marki Winiary. ?? Je??li kupujemy przek?ski od czasu do czasu nie ma powod??w do obaw. Je??li jednak zauwa??ymy, ??e staj? si? one wraz ze s??odkimi napojami elementem codziennego jad??ospisu, warto przeanalizowa? styl ??ycia ca??ej rodziny. Warzywa pokrojone w s??upki, podane z warzywn? past? lub humussem, to tak??e forma przek?ski. Dodatkowo wsp??lne gotowanie czy ?wiczenia z ca??? rodzin? potrafi? umili? czas i umo??liwiaj? zacie??nianie rodzinnych wi?zi.

Krok pierwszy – aktywno??? fizyczna bez wym??wek
Zdrowy styl ??ycia bezwzgl?dnie wymaga odpowiedniej porcji ruchu. Zamkni?cie si??owni i klub??w fitness powoduje, ??e znalezienie przestrzeni na aktywno??? fizyczn? mo??e by? problematyczne. Nie jest to jednak niewykonalne. P??ki to mo??liwe sp?dzajmy czas poza domem. Zachowuj?c ??rodki ostro??no??ci, mo??emy wychodzi? na le??ne spacery, przebie??ki, przechadzki z psami czy odkrywa? nowe trasy rowerowe z dala od wi?kszych skupisk. To doskona??y spos??b na z??apanie oddechu, odstresowanie si?, a przy okazji spalenie nadmiaru kalorii. Nawet kilkuminutowy spacer mo??e oczy??ci? g??ow? i pom??c w przygotowaniu si? do nast?pnego dnia.

Aktywno??ci na dworze nie sprzyja jednak kr??tki dzie??, a tak??e konieczno??? pozostawania w miejscu zamieszkania w okre??lonych godzinach lub zakaz jego opuszczania w czasie kwarantanny. Tu z kolei pomog? domowe przyrz?dy do fitnessu ?? stacjonarne rowery, maty sportowe, r????nego rodzaju hantle, gumy czy ta??my do ?wicze??. Ale i bez sprz?tu mo??liwe jest zadbanie o sprawno??? fizyczn?. Udowadniaj? to instruktorzy na YouTube ?? na ich filmikach nawet wolny kawa??ek pod??ogi mo??e by? przestrzeni? do efektywnych ?wicze??.

Wa??ne jest wypracowanie w sobie nawyku ruchu, szczeg??lnie je??li wi?kszo??? dnia sp?dzamy na siedz?co, pracuj?c czy uczestnicz?c w lekcjach online. Jak bardzo zmienia to nasz? aktywno??? doskonale wskazuj? krokomierze. W ma??ym mieszkaniu liczba krok??w mo??e nie przekroczy? nawet 400 w ci?gu dnia! Dla por??wnania nawet kr??tki spacer do sklepu mo??e da? nam 2000 krok??w! Zaplanowanie chwili na ?wiczenia jest zatem niezwykle wa??ne. Nie musz? one by? bardzo intensywne ?? wystarczy 30 minut dziennie, by cia??o zacz???o wytwarza? endorfiny, czyli hormony szcz???cia ?? tak potrzebne w zimowe miesi?ce.
Aktywno??ci fizycznej mo??na szuka? w zupe??nie nieoczywistych sytuacjach ?? w tym kontek??cie ciekaw? propozycj? na jesienne wieczory okazuje si? nawet… granie na konsolach z czujnikiem ruchu. To rozrywka pozornie wy???cznie cyfrowa, a jednak potrafi?ca zdrowo podnie??? t?tno. A je??li do wsp??lnych ?wicze?? czy zabawy zach?cimy r??wnie?? innych domownik??w, dobry nastr??j udzieli si? wszystkim. Poza tym warto zainstalowa? w smartfonie krokomierz, kt??ry jest dodatkow? motywacj? do codziennych spacer??w oraz skorzysta? z budzika, kt??ry mo??e przypomina? o regularnych przerwach w pracy lub nauce i cho? chwilowym odpoczynku od komputera.

Krok drugi ?? racjonalna dieta
Jesieni? bardziej ni?? kiedykolwiek potrzebujemy regularnie dostarcza? sobie cennych sk??adnik??w od??ywczych wa??nych dla naszej odporno??ci. Jedz?c owoce i warzywa, takie jak czarna porzeczka, natka pietruszki, pomara??cze, czerwona papryka, mo??emy uzupe??ni? niezb?dn? witamin? C. Marchewka, dynia czy jarmu?? dostarcz? nam z kolei beta-karotenu, z kt??rego nasz organizm wytworzy witamin? A. Warto regularnie suplementowa? tak??e witamin? D. A w???czaj?c do diety t??uste ryby, wzbogacimy organizm o dobroczynne kwasy t??uszczowe Omega-3 ?? r??wnie?? wa??ne dla naszej odporno??ci.
Zdrowy styl ??ycia wymaga jednak pewnej samodyscypliny, kt??ra zaczyna si? ju?? przy robieniu zakup??w. Nie zjemy przecie?? tego, czego nie kupimy. Ju?? w momencie decyzji warto pomy??le? o warzywach, owocach, produktach pe??noziarnistych czy rybach. W sieci mo??na znale??? wiele przepis??w, kt??re wykorzystuj? niniejsze sk??adniki. Planowanie zakup??w to tak??e szansa na niemarnowanie ??ywno??ci. Niestety, ponad 70 proc. Polak??w kupuje ??ywno??? spontanicznie. W efekcie a?? 4 na 10 os??b wyrzuca j? potem do ??mieci. A?? co dziesi?ty ankietowany marnuje w ten spos??b jedzenie, bo nie ma pomys??u, jak wykorzysta? dany produkt w kuchni .

Sprawdzon? recept? na to jest robienie listy zakup??w ?? dotyczy to te?? tych zdalnych, bo nawet w wirtualnych sklepach trudno si? oprze? pokusie wk??adania towar??w do koszyka pod wp??ywem impulsu.

Krok trzeci – rodzina to jest si??a
Przestrzeganie zasad zdrowego stylu ??ycia jest niezwykle istotne. Jednak nie mo??na zapomina? r??wnie?? o piel?gnacji bliskich relacji z domownikami, kt??re obecnie s? wystawione na pr??b?. Napi?t? atmosfer? mo??e roz??adowa? wsp??lne gotowanie czy rodzinne ?wiczenia. Dbamy wtedy zar??wno o dobr? relacj?, jak i zdrowy styl ??ycia.

Ponadto w grupie si??a, co jest szalenie wa??ne, kiedy rodzicom pracuj?cym z domu trudno wygospodarowa? czas na przygotowanie posi??ku, dogl?daj?c jednocze??nie lekcji online. Zach?cenie dzieci i nastolatk??w do pomocy w kuchni mo??e wszystkim u??atwi? ten trudny czas. Domowe gotowanie nie musi by? skomplikowane, proste i sprawdzone przepisy mo??na znale??? m.in. na stronie programu WINIARY ??Gotuj si? na zmiany?: www.gotujsienazmiany.pl.

***
O Winiary:
Marka WINIARY jest znana Polakom od ju?? prawie 80 lat. Produkty znajduj?ce si? w jej portfolio s? synonimem domowej kuchni, rodzinnej atmosfery oraz doskona??ego po???czenia tradycyjnego polskiego smaku z inspiruj?cym i wsp????czesnym podej??ciem do gotowania. W??r??d znanych i cenionych produkt??w znajduj? si? m.in. POMYS? NA…, zupy, buliony, sosy, majonezy, dania instant, przyprawy, galaretki, kisiele oraz budynie ?? w sumie ponad 200 r????nych wyrob??w kulinarnych, kt??re pozwalaj? w szybki i prosty spos??b przyrz?dzi? smaczny, domowy posi??ek. Ch?tnie korzystaj? z nich zar??wno wielbiciele kuchni tradycyjnej, jak i wsp????czesnej.

Authors
Top